Na čo si dať pozor pri nákupe tepelného čerpadla?

  Pre rýchlu a bezproblémovú inštaláciu tepelného čerpadla je potrebné splniť niekoľko základ-ných technických a legislatívnych požiadaviek.

  Čerpadla vzduch - voda

  Pre tepelná čerpadla vzduch-voda

  • Najdôležitejšia podmienka! Zistiť, či je vám dodávateľ elektrickej energie schopný prideliť odpo-vedajúci istič (požadovanú hodnotu nájdete u konkrétneho tepelného čerpadla v technickej časti Katalógu, prípadne vás s ňou oboznámi obchodný zástupca).
  • Požiadať vášho dodávateľa elektrickej energie o zvýhodnenú sadzbu D56.
  • Podať Ohlásenie o stave na príslušný stavebný úrad.

  Čerpadla zem - voda

  Pre tepelné čerpadlá zem-voda

  • Najdôležitejšia podmienka! Zistiť, či je vám dodávateľ elektrickej energie schopný prideliť odpovedajúci istič (požadovanú hodnotu nájdete u konkrétneho tepelného čerpadla v technickej časti Katalógu, prípadne vás s ňou oboznámi obchodný zástupca).

  Potrebná legislatíva pre realizáciu vrtov:

  Pred zahájením vrtných prác potrebujete tieto dokumenty:

  • kópiu snímky katastrálnej mapy
  • kópiu výpisu z katastra nehnuteľností
  • kópiu stavebného povolenia, v ktorom musí byť informácia o týchto vrtoch na príslušnej parcele, alebo vyjadrenie stavebného úradu na ohlásenie o rekonštrukcii (zmene) vykurovacieho systému na tepelné čerpadlo s vrtmi (je potrebné uviesť počet a hĺbku vrtov, číslo parcely) zo strany investora.
  • Pokiaľ ešte neprebehlo stavebné konanie, je situácia spravidla ľahšia, pretože tepelné čerpadlo s vrtmi možno nechať zapracovať do projektu stavby celého objektu a ten nechať schváliť. V súčasnej dobe vám na vyžiadanie spracujeme projekt vrtov na účely stavebného konania, ktorý by mal uľahčiť ich schvaľovací proces.

  Tieto dokumenty potrebujeme ako prílohu pre naše ohlásenie vrtných prác na príslušný obvodný úrad a podľa zákona ich musíme doručiť minimálne 8 pracovných dní pred zahájením týchto prác.

  Čerpadla voda - voda

  Pre tepelná čerpadla voda-voda

  • Legislatívne najnáročnejšie konanie.
  • Najdôležitejšia podmienka! Zistiť, či je vám dodávateľ elektrickej energie schopný prideliť odpovedajúci istič (požadovanú hodnotu nájdete u konkrétneho tepelného čerpadla v technickej časti Katalógu, prípadne vás s ňou oboznámi obchodný zástupca).
  • Je potrebné absolvovať všetky schvaľovacie konania, ktoré sú nevyhnutné pre vodné dielo (ideálne konzultovať s príslušným stavebným úradom).

  Vybrať si správnu značku a dodávateľa tepelného čerpadla môže byť v súčasnej neprehľadnej situácii na trhu náročnou úlohou. Pre uľahčenie vášho rozhodnutia a výber takého produktu, s ktorým budete trvalo spokojní, vám ponúkame niekoľko dôležitých informácií. Na čo sa zamerať a čomu sa vyhnúť?

  Poddimenzovanie výkonu

  S rastúcim výkonom tepelného čerpadla rastie i jeho cena, pretože čerpadlo obsahuje väčšie a drahšie kompresory, výmenníky, expanzné ventily, atď. Obchodníkom sa preto lepšie predáva poddimenzované tepelné čerpadlo. Vo finále ale chýbajúci výkon musí byť doplnený bivalentnou energiou, ktorá celkovú ekonomiku prevádzky podstatne zhoršuje.

  Okrem toho nedostatočné tepelné čerpadlo bude v prevádzke preťažené a tým sa skráti jeho životnosť. Správny návrh výkonu je preto základom úspechu. Pri stanovení výkonu je vhodné vychádzať z tzv. tepelnej straty objektu. Doporučené dimenzovanie výkonu tepelného čerpadla je v nasledujúcej tabuľke:

  Príklad správneho návrhu výkonu tepelného čerpadla pre objekt s tepelnou stratou 10 kW

  RD s tepelnou stratou 10kW monovalentný návrh bivalentný návrh
  vzduch - voda --- min. 10kW(A7W35)
  zem - voda 10kW(B0W35) 7-8kW(B0W35)
  voda - voda 10kW(W10W35) 7-8kW(W10W35)

  Vykurovací faktor

  Vykurovací faktor je modlou všetkých predajcov tepelných čerpadiel. Máloktorý z nich je ale pripravený vysvetliť, za akých podmienok bol tento vykurovací faktor dosiahnutý, podľa akej metodiky bol zistený a už vôbec nie je schopný ho dokladovať meracím protokolom z autorizovanej skúšobne. Je veľmi dôležité vedieť, že vykurovací faktor výrazne kolíše na základe pracovných podmienok tepelného čerpadla a mal by byť uvádzaný vždy podľa platnej normy ČSN EN 14 511 (a nie podľa EN 255 alebo inej normy) a za konkrétne definovaných podmienok.

  Rozdiel medzi tým, čo výrobca deklaruje a skutočnosťou, môže byť pomerne zásadný, pretože samotná norma stanovuje rozptyl meraných hodnôt až 15%. Hodnota vykurovacieho faktoru ale nemá výpovednú hodnotu o tom, ako efektívne bude zariadenie pracovať po pripojení k vykurovacej sústave. Oveľa dôležitejšie než nominálny vykurovací faktor vlastného zdroja je skutočný vykurovací faktor celého systému vykurovania. Zásadný vplyv má celkový návrh a zapojenie systému vykurovania, kvalitná regulácia a najmä typ a kvalita vykurovacej sústavy. Zaistiť účinné a úsporné vykurovanie je možné iba so správne navrhnutým systémom.

  Absencia dôveryhodných dokladov

  Na trhu je dnes neuveriteľné množstvo produktov najrôznejších značiek, ktoré sú ponúkané ako tepelné čerpadlá na vykurovanie obytných domov, aj keď často v tomto zmysle sa o tepelných čerpadlách hovoriť nedá. Napr. skoro každá, i lacná klimatizačná (AC) jednotka, môže v reverzačnom móde vykurovať, ale ponúkať takého zariadenie ako hlavný vykurovací zdroj je v našich klimatických podmienkach klamanie a zavádzanie zákazníkov.

  Vyberajte si preto produkty dôveryhodných značiek, ktoré môžu ponúkané technické parametre dokladovať certifikátom od autorizovanej skúšobne a ktoré garantujú dostupnosť servisu a náhradných dielov. Dodanie a inštalovanie zariadenia ponechajte na autorizovanú firmu, ktorej dôverujete a ktorá vám je schopná poskytnúť pravdivé a platné referencie.

  Nízka obstarávacia cena

  Je úplne logické, že cena zohráva pri výbere značky a dodávateľa tepelného čerpadla veľmi významnú úlohu. Stáva sa, že klient vyradí v prvej fáze výberu cenovo najvyššie ponuky a ďalej sa zaoberá len tými, ktoré sú pre neho atraktívne. Tohto sú si obchodníci veľmi dobre vedomí a v prvej fáze často ponúkajú len „holé“ jednotky, bez potrebného príslušenstva.

  Takáto ponuka neobsahuje napr. systém regulácie teploty a ovládania vykurovacích okruhov, obehové čerpadlá, bivalentný zdroj, ohrev teplej vody, montáž, napojenie k vykurovacej sústave, uvedenie do prevádzky, elektrorevíziu, atď. a konečná výsledná cena celej inštalácie sa tak môže i niekoľkonásobne odlišovať. Je preto vždy potrebné dôkladne porovnať porovnateľné a orientovať sa v predložených kalkuláciách.

  "Vzduch-voda je účinnejší než zem-voda"

  Priemerný vykurovací faktor vzduch-voda sa pri najkvalitnejších inštaláciách pohybuje v hodnote cca 2,9 a pri systéme zem-voda 3,8 – 3,9. Aj napriek tomu predajcovia, ktorí ponúkajú iba vzduchové tepelné čerpadlá, tvrdia opak. Argumentujú priemernou teplotou vzduchu počas vykurovacej sezóne (cca 2 – 4˚ C) oproti teplote nemrznúcej zmesi zo zemnej slučky (0˚ C). Toto porovnanie je ale úplne iracionálne (rozdielna tepelná kapacita vody a vzduchu, vplyv energie na odmrazovanie výparníka, atď.) Vzduch-voda môže byť účinnejší ako zem-voda až pri teplotách vonkajšieho vzduchu a to nad 10˚ C. Rozhodne to ale neznamená, že investícia do TČ vzduch-voda nebude v niektorých prípadoch vychádzať ekonomicky priaznivejšie, (najmä pri zateplených objektov, pri väčšom podiele spotreby teplej vody, pri vyhrievaní bazénu a pod.), s ohľadom na nižšie obstarávacie náklady.

  "Vykurovacia voda môže mať až 65˚ C, postačia vám i malé radiátory"

  Tepelné čerpadlá vybavené kompresorom s technológiou EVI skutočne môžu dosahovať vysoké hodnoty teploty vykurovacej vody i pri veľmi nízkych teplotách vonkajšieho vzduchu. Napr. pri teplote vzduchu -20˚ C odovzdávajú vykurovaciu vodu s teplotou prevyšujúcou 60˚ C. Toto pochopiteľne zvádza umiestniť takéto zariadenie tam, kde je potrebný vysoký tepelný spád vykurovacej sústavy. Skutočnosť je ale taká, že vykurovací faktor pri tomto pracovnom režime je extrémne nízky, cca 1,5 (A-20, W60) a preto prevádzka s vysokoteplotnou vykurovacou sústavou je absolútne neekonomická. Vždy je teda potrebné pracovať s čo najnižšou teplotou vykurovacej vody, max. 55/45˚ C a pochopiteľne využívať ekvitermnú reguláciu.

  "S kvalitným tepelným čerpadlom nepotrebujete bivalenciu, pracuje do -25˚C"

  Áno, teoreticky vykurujeme až do -25˚C, ale je potrebné vziať do úvahy skutočnosť, že tepelné čerpadlo, ktoré má vykurovací výkon napr. 15 kW (A7/W35) a bude teda inštalované do objektu s tepelnou stratou 15 kW, bude vykazovať pri –20˚ C výkon iba cca 5,5 kW, zatiaľ čo objekt bude pri takto nízkej teplote potrebovať na vykúrenie asi 17 kW. O účinnosti (vykurovacom faktore) ani nehovoriac. V prípade dlhšie trvajúcich silnejších mrazov bude potom zákazník naozaj veľmi nemilo prekvapený teplotou vo svojom dome. Je veľmi zarážajúce, že s takýmito inštaláciami bez bivalentného zdroja sa v ČR bežne stretávame. A mrazy občas naozaj zaútočia ...

  "Ohrievanie teplej vody tepelným čerpadom vzduch-voda je neekonomické"

  V prípade, že vonku bude vládnuť mrazivé počasie a od tepelného čerpadla bez špeciálnej výbavy budeme vyžadovať ohrev TÚV na vysokú teplotu (>55°C), bude jeho účinnosť naozaj nízka, každopádne ale vyššia, ako u priameho vykurovacieho ohrevu. Naopak v období, keď sú vonkajšie teploty vyššie ako 10˚ C, ohrev teplej vody bude veľmi účinný a efektívny. Dôležité je preto využívať tepelné čerpadlo pre ohrievanie TÚV celoročne a vyvarovať sa zbytočne vysokým nárokom na ich teplotu (mimochodom prah bolesti pri ponorení ruky do horúcej vody je 45˚ C).

  Veľmi výhodné je využitie tzv. desuperheatera, vtedy je teplá voda ohrievaná samostatným výmenníkom na výstupe horúcich pár z kompresoru. Ide o jediný spôsob, ako zaistiť ohrev TÚV na vysokú teplotu s rovnako dobrým vykurovacím faktorom, akým tepelné čerpadlo súbežne vykuruje napr. podlahový systém.

  "...a vonku budete mať kondenzátor a celé to bude fungovať aspoň 20 rokov"

  Pokiaľ sa v prospektoch výrobcu/dodávateľa nachádza vonkajší „kondenzátor“, buďte si istý, že ide o upravenú klimatizačnú (AC) jednotku, pretože tepelné čerpadlo má vždy na vonkajšej strane výparník. To pochopiteľne znamená, že takéto zariadenie nemôže vykurovať a otázkou zostáva účinnosť, životnosť a záruky takéhoto riešenia.

  O rozdieloch medzi AC jednotkou a tepelným čerpadlom vzduch-voda i o prípadných rizikách sa dočítate v samotnom článku. Najčastejšie sa stáva, že predajca vám bude tvrdiť i pri takomto výrobku, ktorý je opláštený rovnako tenkým oceľovým plechom ako akákoľvek lacná klimatizácia, že garantuje životnosť 15 a viac rokov ...

  Veľkosť zemného kolektoru

  "Naše tepelné čerpadlo je kvalitnejšie než konkurenčné, takže mu stačí menší zemný kolektor (kratší vrt)"

  O tom, že máte poddimenzovaný zemný výmenník sa v praxi dozviete až po 2 alebo 3 vykurovacích sezónach, kedy sa vám začnú zvyšovať náklady na vykurovanie, začne vám byť v dome zima a navyše vám skončí záruka. Kolektor musí byť natoľko veľký, aby z neho tepelné čerpadlo mohlo trvalo získavať tepelnú energiu, ktorú váš dom na vykurovanie a ohrev teplej vody potrebuje. Hneď ako dôjde k tomu, že sa okolie trubiek uložených v zemi podchladí do záporných teplôt (na vstupe do tepelného čerpadla nameriate teploty napr. -2 C a nižšie), dochádza k významnému poklesu účinnosti vykurovania a tento jav sa bude neustále zhoršovať.

  V ČR sa neustále riešia desiatky súdnych žalôb od takto poškodených klientov.. Aby nedochádzalo k zamrznutiu poddimenzovaného kolektora, uchyľujú sa výrobcovia (v situáciách, kedy teplota v zemnej slučke začne klesať k bodu mrazu) k tomu, že spínajú vstavaný elektrokotol. V takomto prípade, bez toho, aby o tom klient vedel, sa vykuruje počas väčšej časti sezóny veľmi drahou priamo vykurovacou energiou. Požadujte preto od dodávateľa, aby vám garan-toval vykurovaciu funkciu systému bez zopnutého bivalentného zdroja až do vonkajšej teploty –7˚ C a aby bolo možné vyradiť elektrokotol samostatným ističom z prevádzky. Prípadne si nechajte systém navrhnúť ako monovalentný – výkon tepelného čerpadla (pri B0W35) potom musí odpovedať tepelnej strate objektu. Elektrokotol nepridávajte, alebo len ako náhradný zdroj a ponechajte ho vyradený z prevádzky.

  Menší kolektor pre menší výkon

  "Pri nižšom výkone tepelného čerpadla vám bude stačiť menší zemný kolektor (kratší vrt)"

  Pokiaľ vám dodávateľ bude niečo takéto tvrdiť, ide o dôkaz neprofesionality. Veľkosť kolektoru sa v zásade odvíja od množstva energie, ktorú daný objekt spotrebuje na vykurovanie a ohrev teplej vody. Pokiaľ je výkon tepelného čerpadla zhodný s tepelnou stratou objektu (napr. 10 kW tepelná strata a 10 kW výkon tepelného čerpadla), dodá kompresor tepelného čerpadla 100% potrebného tepla. Ak použijeme nižší výkon tepelného čerpadla, napr. na hodnote 70% tepelnej straty objektu (TČ 7 kW), stále dodá do objektu 97% celkovej spotreby tepla a iba 3% energie pridá bivalentný zdroj.

  Toto je dané tzv. krivkou rozloženia vonkajších teplôt v priebehu vykurovacej sezóny, kedy veľmi nízke vonkajšie teploty, pri ktorých je v činnosti bivalentný zdroj, trvajú len veľmi krátku dobu, navyše bivalencia iba dopĺňa deficit tepla z kompresora. Z toho jednoznačne vyplýva, že veľkosť kolektoru musí byť v obidvoch prípadoch prakticky zhodná: tak ako slabšie, tak aj silnejšie tepelné čerpadlo z neho odoberie prakticky rovnaké množstvo tepla. Poddimenzovanie kolektoru následne so sebou nesie fatálne dôsledky. Pamätajte – u celoročne obývaného domu by priemerná doporučená veľkosť zemného plošného kolektora mala byť 35 m² na 1 kW tepelnej straty, resp. doporučená dĺžka vrtu (zemnej sondy) 15 m na 1 kW tepelnej straty. Konkrétna dimenzia sa môže podľa miestnych podmienok podložia líšiť od týchto hodnôt v rozsahu +-30%.

  V poslednej dobe je trh v Európe presýtený (spravidla ázijskými) výrobkami, predávanými ako tepelné čerpadlá, kde základom je klimatizačná (AC) jednotka typu vzduch-vzduch. Jedná sa o split systémy, kde pôvodná vonkajšia kondenzačná jednotka (teraz výparník) je doplnená o vnútorný hydrobox (v zásade doskový výmenník chladivo-voda).

  Čo je charakteristické pre tieto výrobky?

  1. Vykurovací faktor

  Účinnosť tepelného čerpadla je daná celou sústavou jednotlivých vplyvov: kvalita kompresorov, expanzných ventilov, dimenzovanie výmenníkov, kvalita riadenia. AC jednotky sú vyvíjané chladenie a rozdiel medzi primárnou a sekundárnou teplotou je 15 – 20˚ C (napr. vonkajšia teplota 35˚ C, chladiaci vzduch 15˚ C). Takémuto režimu je podriadená konštrukcia, riadenie, kvalita a dimenzovanie komponentov AC jednotiek. Bežná požiadavka na tepelné čerpadlo vzduch-voda je ale taká, aby pri vonkajšej teplote –10˚ C čerpadlo produkovalo vykurovaciu vodu o teplote 50˚ C, čo predstavuje rozdiel medzi primárnym zdrojom a sekundárnou vykurovacou vodou 60˚ C, ale i viac! Úroveň a dimenzovanie použitých dielov musí byť preto pri skutočnom tepelnom čerpadle úplne pre iná.

  2. Nejde o systém vykurovania

  Cena AC jednotiek je veľmi zaujímavá a vyplýva z vysokej sériovosti výroby. Samozrejme, je to z toho dôvodu, že klimatizačných jednotiek sa celosvetovo produkuje rádovo viac ako tepelných čerpadiel. Cena je výhodná i preto, že sa nejedná o ucelený vykurovací systém, ale iba o zdroj. Dodávateľská firma musí následne celok dotvoriť: bivalentný zdroj, obehové čerpadlá, riadenie vykurovacích okruhov, riadenie ohrevu TÚV, zapojenie na priestorovú reguláciu teploty, ekvitermná regulácia, atď. - to všetko je v rukách dodávateľa inštalácie.

  Pochopiteľne sa tým podstatne navýši pôvodná priaznivá cena. Predovšetkým ale funkčnosť a účinnosť systému negarantuje výrobca jednotky, ale firma, ktorá inštaláciu vykoná. Typické je napríklad to, že vďaka absencie systému MaR jednotky pracujú v režime zapnuté/vypnuté, i keď sú vybavené inverterovými kompresormi. Pri kúpe tepelného čerpadla od renomovaného výrobcu z EÚ si zákazník zvyčajne kupuje celý systém s garantovanou funkčnosťou a tvorivosť autorizovaného dodávateľa je teda veľmi obmedzená.

  3. Životnosť

  Životnosť bežnej klimatizačnej jednotky dosahuje približne 5 rokov, od tepelného čerpadla vzduch-voda sa očakáva životnosť cca 15 a viac rokov. Tomuto musí byť prispôsobená konštrukcia najmä vonkajšej jednotky: pre dlhú životnosť je obvyklým nerezové alebo celohliníkové prevedenie skrine, vodotesné a prachotesné uzavretie elektrickej výstroje, použitie ventilátorov s predĺženou životnosťou, atď.

  4. Poddimenzované či nevhodné komponenty

  Väčšinou ide o inverterové jednotky, ale dimenzia komponentov je nastavená nie na najvyšší, ale na stredný výkon a pri vyššom zaťažení účinnosť zariadenia veľmi klesá. Celkové parametre sú skôr podpriemerné pri porovnaní s bežnými tepelnými čerpadlami a nie sú zdokladovateľné. Samostatnú kapitolu tvoria použité výparníky. Ich konštrukcia je prispôsobená pôvodnej funkcii kondenzátora. Problémom je malý rozstup lamiel, typicky 0,8 – 1 mm. V zimnej prevádzke potom musia výparníky extrémne často odmrazovať: úzka medzera medzi lamelami sa rýchlo plní namŕzajúcim kondenzátom a preto množstvo cyklov na odmrazenie u týchto jednotiek niekoľkonásobne prevyšuje bežný stav u tepelných čerpadiel s výparníkmi s rozstupom obvykle od 2 mm vyššie. Časová dĺžka vlastného odmrazenia AC jednotiek je síce veľmi krátka, napriek tomu vplyv na vykurovací faktor je pochopiteľne negatívny. Horšia je ale skutočnosť, že materiál takého výparníka absolvuje ďaleko viacej teplotných cyklov a jeho životnosť z titulu tepelnej únavy je veľmi intenzívne skrátená.

  Partnerská sekce


  Po přihlášení se Vám zobrazí partnerská sekce vpravo nahoře. Pokud nemáte údaje pro přístup, kontaktujte nás na info@mastertherm.cz.

  Online ovládání tepelného čerpadla


  Uživatelské jméno je Váš email. V případě, že jste zapoměli svoje heslo, můžete si jej nechat vygenerovat a poslat na email zde.